Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier : een nieuwe + voor uw gezondheid

Elke keer dat de apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om de gegevens van deze aflevering in zijn computer op te slaan. In het belang van de gezondheid van de patiënt mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren, zoals de afleveringen van voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bv. de voedingssupplementen), de chronische ziekte(n) van de patiënt (diabetes bv.) evenals eventuele allergieën of intoleranties (aan lactose, gluten, enz.) die kunnen interfereren met de inname van geneesmiddelen. De patiënt kan zich verzetten tegen de registratie van deze bijkomende gegevens en dit meedelen aan zijn apotheker.

De geregistreerde informatie wordt opgeslagen in het farmaceutisch dossier dat de apotheker voor elk van zijn patiënten bijhoudt in de software van zijn apotheek. Indien hij dat wenst, mag de patiënt aan zijn apotheker vragen om zijn persoonlijk farmaceutisch dossier in te kijken en desgevallend te corrigeren.

Een nieuwe dienstverlening voor meer veiligheid…

Voortaan kan een deel van de medicatiegegevens die in het farmaceutisch dossier zijn opgenomen, worden geraadpleegd door elke apotheker tot wie een patiënt* zich wendt.
Hoe verloopt deze raadpleging concreet? Het farmaceutisch dossier van de patiënt als dusdanig blijft in de apotheek. Alleen de meest pertinente informatie over de afgeleverde geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (de benaming, de posologie en de afleveringsdatum) wordt op beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd naar de centrale databank van het GFD. Via deze centrale databank, die enkel voor apothekers toegankelijk is, kunnen de gegevens van een patiënt geraadpleegd worden in álle apotheken waar hij/zij zich aanmeldt.
De meeste patiënten wenden zich doorgaans tot ‘hun’ apotheker; een vaste apotheker die hen kent en die goed vertrouwd is met de geneesmiddelen die ze gebruiken.
Maar wie is nog nooit geneesmiddelen gaan halen in een andere apotheek? Laat op de avond bij de apotheek van wacht, of op het middaguur in een apotheek dicht bij het werk, of tijdens de vakantie aan de kust of in de Ardennen. Dankzij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier zal elke apotheker tot wie een patiënt zich wendt, indien deze zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven, beschikken over een volledig overzicht van de medicatie en hem/haar aldus een optimale begeleiding en raad geven.

Een gewaarborgde vertrouwelijkheid

Deze nieuwe functionaliteit van het farmaceutisch dossier is een belangrijke stap ten dienste van de volksgezondheid. Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kan niet geraadpleegd worden zonder de voorafgaande geïnformeerde toestemmingvan de patiënt. De registratie en de raadpleging van deze toestemming en het versleutelen van de gegevens die van en naar de centrale databank van het GFD worden verstuurd, zijn gebaseerd op de modules van het eHealth-platform. Dit garandeert een optimale beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. We herinneren er verder aan dat de apotheker en zijn medewerkers gebonden zijn door het beroepsgeheim.

* mits diens geïnformeerde toestemming